šola  
  hitre povezave  
  vizitka
  govorilne ure
  urniki
  šolski zvonec
  publikacija - LDN šole
  dokumenti
  spletne povezave  
  Spletna učilnica Moodle
Twitter @OsNaklo
  šolsko glasilo Kapljice
Zgodovina - 2. svet. vojna
Ministrstvo za šolstvo
Občina Naklo
Državni izpitni center
  Učiteljska.net
  Zmaga - spletno učenje
  Spletni slovar PONS
 
  Informacije javnega značaja  

Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja posodabljamo.

1. Osnovni podatki o katalogu
2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
4. Stroškovnik
5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda: Osnovna šola Naklo
Glavna cesta 47
4202 Naklo
telefon: 04 277 01 00
fax: 04 277 01 33
Odgovorna uradna oseba: ravnatelj ali v. d. ravnatelja
Datum prve objave kataloga: Datum sprejema kataloga: 1. 6. 2006
Datum zadnje spremembe: 17. 5. 2021
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.os-naklo.si/sola.php?id=9

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
2. a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda: osnovnošolsko izobraževanje ter vzgoja in varstvo predšolskih otrok
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot
 • Osnovna šola Naklo, Glavna cesta 47, 4202 Naklo, ravnatelj Milan Bohinec
 • Podružnična šola Podbrezje, Podbrezje 120, 4202 Naklo, vodja Mateja Jarc
 • Podružnična šola Duplje, Spodnje Duplje 2, 4203 Duplje, vodja Mihela Križaj Trebušak
 • Vrtec Mlinček, enota v Naklem, Krakovo 73, 4202 Naklo, vodja Saša Zupan
 • Vrtec Jelka, enota v Dupljah, naslov: Sp. Duplje 2, 4203 Duplje, vodja Aleksandra Meglič
2. b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: Milan Bohinec, ravnatelj, Glavna cesta 47, 4202 Naklo, 04 277 01 11, e-naslov: milan.bohinec@os-naklo.si
2. c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi
 • Akt o ustanovitvi
 • Pravilnik o podrobnejših kriterijih in postopkih za dodelitev sredstev za subvencioniranje šolske prehrane
 • Pravilnik o podrobnejših kriterijih in postopkih za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi
 • Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti  
 • Pravila o hišnem redu na Osnovni šoli Naklo
Državni predpisi
Predpisi EU
 • Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.
2. d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov
 • V postopku ni nobenega predloga predpisov.
2. e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov
 • Letni delovni načrt (LDN)
 • Učbeniški sklad
2. f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ
 • Vpis v prvi razred
 • Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja
 • Postopki priznavanja tujega izobraževanja
2. g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc
 • Jih ni.
2. h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk
 • Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda
 • Evidenca posnetkov videonadzornega sistema na centralni šoli v Naklem
2. i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa
 • Objave že posredovanih informacij javnega značaja

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik, v katerih se nahajajo informacije javnega značaja: Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete brskalnik Explorer, Mozilla ali Netscape.

Opis »fizičnega« dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo:

Glavna cesta 47, 4202 Naklo, uradne ure (tajništvo): vsak dan  8.00–10.00 in 12.00–14.00. 
Opis delnega dostopa: v skladu z 19. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

4. Stroškovnik

 Osnovna šola Naklo lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941, ki velja od 8. maja 2016.

 

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

   
 
OŠ Naklo
 
 
domov | šola | dogodki | pouk | učenci | starši | zaposleni | vrtec