vrtec  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  dogodki  
 
 
  prehrana in zdravje  
 
 
 
 
  povezave s šolo  
 
 
  spletne povezave  
  vrtec.vasco.si 
Ministrstvo za šolstvo
Zavod za šolstvo
  Safe.si
Občina Naklo
Cobiss
Wikipedia
  Zmaga - spletno učenje
  Spletni slovar PONS
  Slovensko izob. omrežje
  Revija mama
  Revija otrok
  Ringaraja
  Bibaleze.si
  Bambino.si

 

 

 

 

 
  Drugi projekti  

Projekt Otrokov portfolio
Nadaljevali bomo s projektom vodenja otrokovega portfolia (listovnika) oz. osebne mape otroka – zbirke gradiv o otrokovem življenju, razvoju in učenju, ki smo ga uspešno izvajali pretekla leta. Vsak otrok ima svojo mapo, ki jo čez poletje odnese domov in jo v vrtec ponovno prinese septembra. Cilji projekta so usmerjeni k drugačnemu načinu opazovanja in spremljanja otrokovega razvoja ter omogočajo spoznavanje otroka, da bi vedeli, kako ga motivirati za učenje, kakšni so njegovi učni stili in kaj je tisto, kar posamezniku omogoča pot do cilja, da bo uspešen. Otrok se uči spremljati svoj razvoj preko svoje mape, ki mu je v vrtcu na voljo, da jo prelistava, dopolnjuje, komentira in deli svoje izkušnje, vedenja, dileme ter majhne in velike uspehe s strokovnimi osebami, vrstniki in starši. Portfolio je vedno zgodba o uspehu. Izjemnega pomena so pri projektu starši, saj so bistven člen v razvoju otroka in pripomorejo k primerni oceni njegovega napredka. V vrtec lahko prinesejo kakšno risbo, fotografijo ali izdelke, ki jih je otrok narisal, izdelal doma ter zapišejo besede, ki jih je otrok ob tem pripovedoval. Koordinatorica: mag. Gabrijela Masten.

Mednarodni projekt Pomahajmo v svet
Tudi letos bomo sodelovali v mednarodnem projektu Pomahajmo v svet, preko katerega se otroci v vrtcih med seboj povezujejo preko video omrežja, kjer se lahko v živo vidijo, si pomahajo in naučijo prvih tujih besed. Velik poudarek je namenjen predvsem spoznavanju kultur, običajev in načina življenja. Otroci si bodo lahko pokazali, kako se igrajo, kakšne pesmi pojejo, v kakšnem okolju živijo, kakšno hrano jedo, kakšen jezik govorijo itd. Namen projekta je, da otroke preko različnih, njim zanimivih dejavnosti motiviramo in jih tako navajamo na rahljanje stereotipov, predsodkov, nestrpnosti do drugače mislečih, do tujcev, do ljudi s posebnimi potrebami, do starejših, … S tem bomo pripomogli h kakovostnejšemu življenju, večji solidarnosti in spoštovanju, še posebej sedaj, ko postaja svet vedno bolj odprt in dostopen. V projektu sodelujeta oddelek 11 Mlinček in oddelek 3 Jelka. Koordinatorja: Matjaž Zupin Muzik in Kelly Avsenik Hanson.

Projekt Trajnostna mobilnost
S projektom, ki ga  vodi Ministrstvo za infrastrukturo RS in Konzorcij partnerjev (Razvojna agencija Sinergija; Focus, društvo za sonaraven razvoj; Cipra Slovenija, društvo za varstvo Alp; Filozofska Fakulteta Univerze v Ljubljani; IPoP – Inštitut za politike prostora), želimo prispevati k spreminjanju potovalnih navad vrtčevskih in osnovnošolskih otrok in njihovih bližnjih ter  posledično k zmanjševanju motornega prometa v okolici vrtcev in šol. Na ta način želimo prispevati k zmanjšanju okoljskih obremenitev, k spodbujanju gibanja otrok in s tem h krepitvi njihovega zdravja. Projektne aktivnosti na temo trajnostne mobilnosti se izvajajo od septembra 2019 do julija 2021. Vodja projekta: Nataša Medved.

Projekt Mali sonček
Nadaljevali bom tudi s sodelovanjem v gibalno-športnem programu v okviru Zavoda za šport RS Planica za programe športa otrok in mladine, kjer bodo sodelovali otroci od 2. leta dalje in vzgojitelji vrtca. Namen Malega sončka je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu. Poudarek bo na igri in vadbi, ki bo prilagojena otroku. Cilji projekta: otrok naj spozna, da je z voljo in pomočjo mogoče marsikaj doseči, priznanje pa naj bo zanj spodbuda za njegov napredek; spoznavanje pomena sodelovanja ter spoštovanje in upoštevanje različnosti; omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok; zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju; razvijanje gibalnih sposobnosti; pridobivanje zaupanja v svoje telo in njegovo sposobnost. Dejavnosti, ki jih vključuje nov gibalno-športni program: premagovanje ovir, dejavnosti, kjer razvijajo ravnotežje, vožnja z otroškimi vozili, igre z žogo, ponazarjanje predmetov, živali in pojmov, izvajanje različnih kompleksov gimnastičnih vaj, premagovanje ovir s plezanjem, preskakovanjem, nošenjem, veliko gibanja na prostem, sprehodov po ožjem in širšem okolju. Koordinatorici: Jana Bajželj v Mlinčku in Sandra Mikulič v Jelki.

V okviru projekta bo vzgojiteljica Nataša Medved organizirala dva športna dneva za otroke in starše vrtca (skupaj v hribe). Potekala bosta ob sobotah (izvedba odvisna od takratne epidemiološke slike). Staršem bomo pravočasno razdelili prijavnice.

Projekt Zdravje v vrtcu
Tudi letos se bomo vsi oddelki v vrtcu vključili v projekt Zdravje v vrtcu v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Splošni cilji programa so promocija zdravega načina življenja, razvijanje pozitivnih navad, ki vplivajo na zdravje in ozaveščanje o dejavnikih tveganja. Tekom šolskega leta bomo spoznavali zdrav način življenja, pravilno in redno umivanje rok ter nego zob, spoznavali zdravo prehrano in jo preizkušali, skrbeli bomo tudi za primerne medsebojne odnose, preživljali veliko časa v naravi in se dovolj gibali. Vodja projekta: Saša Zupan. Koordinatorica: Alenka Gašpirc.

Nadaljevali bomo tudi z aktivnostmi Promocije ustnega zdravja, vendar se bo letos po poročilih NIJZ metoda izvajanja prilagodila trenutnim razmeram. Izvajalke z otroki NE bodo izvajale aktivne metode kontrole plaka. Vsebine bodo zgolj frontalne oblike v posameznih oddelkih in prenos informacij bo prilagojen brezkontaktnemu delu v oddelku, z upoštevanjem vseh priporočil NIJZ. Preko različnih metod se bo preverjalo znanje o že osvojenih veščinah ter podajalo nova znanja na področju ustnega zdravja (pravilna izbira zobne ščetke, paste, rokovanje s pripomočki za ustno higieno, menjava ščetke, … ) ter splošne zdravstvene vzgoje (umivanje rok, higiena kihanja/kašljanja, razkuževanje površin, medsebojna razdalja…).

Projekt Varno s soncem
Gre za preventivni program NIJZ-ja. Cilj je, da otroke in njihove starše z vsebinami tega projekta opozorimo na pomen in potrebo pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov in o samozaščiti. Projekt bomo izvajali proti koncu šolskega leta, ko je sonce močnejše. Vodja projekta:  Zorka Klemenčič.

Projekt vrtca Mlinček – Travniški vrtec
V projektu bo poudarek na bivanju in učenju skozi igro na travniku. Cilji projekta: razvijati spoštljiv, odgovoren in naklonjen odnos do narave, do živali; premagovati morebiten strah pred njimi; pridobivati izkušnje s travniškimi živalmi in jih zaznavati z vsemi čutili; spoznavati njihov življenjski prostor, prehrano, gibanje in oglašanje; omogočiti otrokom možnost vsakodnevne skrbi za male živali. Načrtovane dejavnosti v okviru projekta: spoznavanje, prepoznavanje, poimenovanje, opazovanje živali v naravnem okolju, priprava živali na zimo, skrb za njih pozimi, mladiči živali, zavetišče za živali, obisk na kmetiji, drobne živali na travniku; iskanje, opazovanje, primerjanje živih bitij s pomočjo povečeval; zbiranje materialov, sodelovanje pri oblikovanju in urejanju prostora; opazovanje nebesnih pojavov, pogovori o vremenu, različni poskusi in eksperimenti; razgibanje in sproščanje telesa, ples v naravi, ustvarjanje, igra in odkrivanje, vizualizacija, glasbeno potovanje, potovanje v tišino, poslušanje zvokov iz narave in prepoznavanje le-teh, igralnica na prostem, sprehodi ipd. Koordinatorici: Jana Kogovšek in Špela Willewaldt.

Projekt vrtca Jelka – Gozdni vrtec
Nadaljevali bomo s projektom Gozdni vrtec in otrokom omogočili odmik od današnje standardizirane vzgoje in poučevanja. Pri doseganju ciljev, ki sledijo kurikulu za vrtce, bomo upoštevali otrokove naravne značilnosti in potrebe odraščanja: gibanje, iskanje izzivov, prosta igra, gradnja socialnih odnosov, nove priložnosti za igro, več, raziskovanje, samozavest, samozaupanje, ustvarjalnost in pozitivno klimo.  V program so vključeni vsi oddelki vrtca, dejavnosti pa prilagodimo glede na starost in sposobnosti otrok. Takšen način dela pozitivno vpliva na razvoj otrok in njihovo doživljanje narave. Glavni cilj projekta je spoznavanje in raziskovanje gozda, spoznavanje gozdnih rastlin in živali, ozaveščanje otrok o pomembnosti gozda za ljudi in živali ter seznanjanje s tem, kako za gozd skrbimo in kaj vse nam ponuja. Vizija Gozdnega vrtca je, da otroci odraščajo, se igrajo, učijo in razvijajo v skladu z lastno naravo. V gozdu je vsak otrok sposoben učenja. Z vključevanjem narave v vrtec bomo otrokom omogočili lažje doseganje ciljev, poleg tega pa jim želimo dati voljo do uspehov in prispevati k celovitemu razvoju vsakega posameznika. Vodja projekta: Aleksandra Meglič.

Projekt Pasavček
Cilji projekta: spodbujati pravilno uporabo otroških varnostnih sedežev; otroke spodbuditi k pripenjanju varnostnih pasov med vožnjo, ne le njih samih, ampak tudi vse potnike v avtomobilu; seznaniti otroke s posledicami neodgovornega ravnanja udeležencev v prometu; sodelovanje otrok pri načrtovanju in izvedbi različnih dejavnosti na to temo; doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v življenje; spoznavanje samega sebe in drugih ljudi; oblikovanje osnovnih življenjskih navad; spoznavanje ožjega in širšega družbenega in kulturnega okolja ter spoznavanje medkulturnih in drugih razlik; možnost seznanjanja z raznimi kulturami in tradicijami; seznanjanje z varnim in zdravim načinom življenja. Dejavnosti: prometna varnost, spoznavanje domačega kraja in širšega okolja, domovine, seznanjanje s knjižnico, z različnimi poklici, pridobivanje veščin, povezanih s telesno nego in zdravjem. Osrednja figura je lik pasavčka, ki na zabaven način opozarja otroke: red je vedno pas pripet. V projekt bosta vključena oddelka najstarejših otrok. Koordinatorici: Jana Kogovšek v Mlinčku in Saša Meglič v Jelki.

Projekt Predšolska bralna značka (PBZ) in aktivnosti s knjižničarko
Vsebine PBZ, projekta Palček Bralček, Cici Vesele šole, Bralnega nahrbtnika/Pravljičnega kovčka/Pravljične dežele/Potujoče pravljice/Družinskega branja ipd. se bodo povezovale z dejavnostmi, kot so poslušanje pravljic, zgodb, ugank, pesmi, komunikacija v manjših skupinah, samostojno pripovedovanje zgodbic, igra z glasovi, ustvarjanje slikanic, poslušanje odraslega in avdio/video gradiva. Otroke s pomočjo teh dejavnosti spodbujamo k poslušanju pravljic, zgodb, pesmi, k pregledovanju slikanic skupaj s starši. Z dejavnostmi (prilagojenimi ravni posameznega oddelka) želimo pri otrocih spodbuditi ljubezen do knjige in branja ter druženje družinskih članov na drugačen način. Otrok pri tem pridobiva samozavest in se počuti pomembnega, otroke pa spodbujamo tudi k poslušanju, s čimer izboljšujejo koncentracijo. V letošnjem šolskem letu bo projekt izveden glede na zdravstvene razmere, ki bi to dopuščale.

Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk
Tradicionalni zajtrk bo izveden novembra. Namen projekta je izobraževati, obveščati in ozaveščati otroke o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil slovenskega izvora, pomenu kmetijske dejavnosti in čebelarstva za pridelavo, okolje, gospodarske dejavnosti in za širše okolje, o pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih ter racionalnem ravnanju z embalažo. V okviru projekta bodo letos dejavnosti glede na zdravstvene razmere potekale po oddelkih. Vezano na Tradicionalni slovenski zajtrk bomo v vrtcu pripravili tudi interni projektni teden. Vodja projekta: Nina Marjanovič, koordinatorici: Petra Pičulin in Kelly Avsenik Hanson.

Akcija Simbioza giba
Simbioza Giba je nacionalni projekt ozaveščanja in spodbujanja k neposredno gibalno športnim aktivnostim vseh slovenskih generacij in je vseslovenski prostovoljski projekt na področju gibanja in medgeneracijskega sodelovanja, kateri se bomo pridružili v vrtcu. Da gibanje pomeni življenje in življenje je gibanje, je ključnega pomena, da sporočilo o zdravem načinu življenja širimo in krepimo zavest o pomenu gibanja za zdravje človeka in kvalitetnejše (katerokoli) življenjsko obdobje. Pozitivno razmišljanje in kakovosten življenjski slog zgledno vplivata tudi na mlajše generacije. Velik poudarek gibanju bomo namenili tekom celega leta, v tednu Simbioze Giba pa bomo pripravili še različne medgeneracijske dejavnosti (realizacija bo seveda prav tako odvisna od epidemiološke slike in priporočil NIJZ). Vodji projekta: mag. Gabrijela Masten v Mlinčku in Tanja Žgajnar v Jelki.

Projekt Vadba med delovnim časom – minuta za zdravje
Cilj projekta je ozaveščanje zaposlenih o pomenu skrbi za zdravje med delovnim časom kot temeljno pravico sodobnega človeka. Izvajala se bo v obliki vadbe (različne vaje, sproščanje, masažne tehnike) s katerimi se bomo seznanjale tekom celega leta. Minuto za zdravje bo vsaka strokovna delavka izvajala po potrebi. Vodja projekta: Kelly Avsenik Hanson.

Nov projekt vrtca Jelka: LES
S projektom LES želimo, da se bodo otroci podali na pot igre z lesom, raziskovanja in preizkušanja. Cilj projekta je, da jih skozi izkušnje spoznavali, občutili les z vsemi svojimi čutili, se igrali z njim na različne načine in v različnih okoljih z namenom, da jim vzbudimo ljubezen do narave. Omogočili jim bomo spodbudno okolje z materialom – lesom in izkušnjo učenja z raziskovanjem glede na starostno in razvojno stopnjo ter spodbudili željo otrok po igri z njim. Ponudili jim bomo različne dejavnosti: igra z nestrukturiranim materialom, spoznavanje različnih vrst lesa, spoznavanje pojma les in prepoznavanje izdelkov iz lesa, občutenje debla drevesa v gozdu, igra z lesenimi igračami, spoznavanje različnih orodij za obdelavo lesa, poklicev v povezavi z lesom, uporabe lesa… Vodja projekta: Zorka Klemenčič.

 

 
 
OŠ Naklo
domov | šola | dogodki | pouk | učenci| starši | zaposleni | vrtec